Termeni și condiții

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RODRAG RACING, cu sediul în Arad, str. Calea 6 Vânători, nr. 55, înființată prin incheierea nr. 13374 din 23 noiembrie 2023, cod de identificare fiscală 49351489, reprezentată legal prin președinte D-na Ghita Raluca Adriana, (denumită în continuare "Organizatorul"), în calitatea sa de organizator al competițiilor sportive ce constau în desfășurarea curselor de accelerare (tip Drag Racing), organizate sub tutela Federației Române de Automobilism Sportiv (denumită în continuare "FRAS"), instituie prezentul regulament ce are ca și obiective:

  • stabilirea termenilor, condițiilor, a regulilor interne, prin care care sportivii se vor putea înscrie și participa la competițiile sportive organizate de Organizator;
  • reglementarea regulilor interne;
  • reglementarea modalităților de protecție a datelor cu caracter personal.

1. Înscrierea sportivilor la competițiile tip Drag Racing

1.1. Înscrierea participantilor în competiția sportivă se realizează exclusiv on-line, prin accesarea site-ului www.rodrag.ro. Aici se va crea un cont individual unde se completeaza formularul de înscriere in competitie. In baza acestui formular, se vor achita: taxa de inscriere impreuna cu asigurarea obligatorie. Inmanarea licentei de pilot se va face personal de catre Organizator, in ziua concursului. NU exista politica de retur al acestui serviciu.

1.2. În vederea participării la competițiile sportive organizate de Organizator, sportivii vor achita taxa de înscriere, în valoare de 500 RON per autoturism.

1.3. Sportivul se va înregistra cu toate datele persoanele, datele autoturismului cu care va participa la competiție și specificațiile tehnice ale acestuia. Sportivul va completa fisa de inscriere online si o va semna la data desfășurării competiției sportive.

1.4. Autoturismul înscris de sportiv trebuie ca, în baza criteriilor tehnice menționate prin Regulamentului Cadrul pentru desfășurarea curselor de accelerare la evenimentele organizate de Asociația Clubul Sportiv RoDrag Racing (denumit în continuare "Regulamentul"), să se încadreze în una din grupele prevăzute în Regulamentul (SemiPro/Pro) pentru a participa la competițiile Organizatorului.

1.5. Prin semnarea fișei de înscriere, sportivul declară că a analizat și că este de acord cu conținutul Regulamentului, precum și cu Termenii și Condițiile instituite prin prezentul document.

2. Verificarea administrativă și tehnică

2.1. Anterior începerii competiției, sportivul se va prezenta cu autoturismul, cu respectarea programului și locației astfel cum acestea sunt detaliate în Regulament, în vederea efectuării de către Organizator a verificării administrative și tehnice.

2.2. În cadrul verificării administrative, sportivul va prezenta Organizatorului permisul de conducere, licența de pilotaj conform Termenilor și Condițiilor din prezentul document.

2.3. Totodată, sportivul va prezenta Organizatorului fișa de înscriere semnată, certificatul de înmatriculare sau orice alt document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra autoturismelor cu care sportivul intenționează să participe la competiție sau dreptul de utilizare a respectivelor autoturisme în cadrul competițiilor sportive de tip Drag Racing, precum și orice alte documente considerate relevante de către Organizator.

2.4. În cazul in care sportivul nu prezintă documentele menționate prin prezentele Termeni și Condiții, Organizatorul poate refuza validarea înscrierii la competiția sportivă.

2.5. În cadrul verificării tehnice, Organizatorul va proceda la inspectarea automobilelor înscrise în competiție, conform fișei de înscriere prezentate de sportiv. Dotările autoturismelor trebuie să coincidă cu mențiunile declarate prin fișa de înscriere de către sportiv.

2.6. Odată ce Organizatorul a finalizat efectuarea verificării tehnice, sportivul nu poate realiza nicio altă modificare a autoturismelor înscrise în competiție, cu excepția schimbării anvelopelor cu altele cu aceleasi specificatii (d.o.t. sau nu) sau reprogramarea calculatorului autoturismului.

2.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, invocarea de către sportiv a remedierii unor defecțiuni prin schimbarea unor piese ale autoturismului înscris în competiție nu reprezintă o cauză exoneratoare de la obligația de a realiza verificarea administrativă și tehnică ulterior efectuării modificărilor necesare.

2.8. Orice autoturism având dotări de securitate insuficiente sau care nu respectă regulamentele în vigoare nu va fi admisă sau va fi descalificată din competițiile sportive organizate de Organizator.

2.9. La verificarea tehnică şi ulterior acesteia, autoturismul trebuie să poarte numărul de concurs în permanență̆. Startul fără̆ număr de concurs conduce la descalificarea autoturismului din competiție. Sportivul are obligația de a raporta pierderea numărului de concurs de îndată ce constată acest aspect.

2.10. Verificări suplimentare pot fi efectuate în orice moment în timpul competițiilor sportive, în cazul autoturismelor care prezintă semne evidente ale unui accident care le-ar fi putut afecta securitatea. Autoturismele considerate necorespunzătoare nu vor fi autorizate să continue cursa.

2.11. Sportivul va putea solicita verificări suplimentare în orice moment în timpul competițiilor sportive, în cazul în care acesta constată orice element sau are orice suspiciune cu privire la afectarea integrității și a securității autoturismului.

3. Condiții de participare efectivă la competiții

3.1. Sportivii pot participa la competițiile organizate de Organizator numai sub condiția deținerii unui permis de conducere categoria B și a unei licențe de pilotaj pentru Drag Racing, valabile pentru anul în curs, eliberate de FRAS.

3.2. Posesorilor unei licențe naționale sau internaționale valabile pentru competițiile sportive de tip Drag Racing emise de către Autoritatea Sportivă competentă a unui alt stat aparținând U.E. sau extracomunitar li se va elibera o licență FRAS conform procedurii speciale de echivalare sau în baza acordurilor bilaterale în vigoare încheiate între FRAS și autoritatea respectivă.

3.3. În vederea participării la competițiile organizate de Organizator, sportivii trebuie să dețină o asigurare valabilă care să acopere riscurile implicate de participarea la competițiile de tip Drag Racing.

3.4. Sportivii trebuie să fie apți din punct de vedere medical pentru a participa la competițiile sportive organizate de Organizator

3.5. Pe lângă sportivii înscriși în competiție, se pot alinia la start cu aceeași mașină̆ și alți piloți, sub condiția deținerii unei licențe pentru concursul respectiv și a îndeplinirii condițiilor referitoare la asigurare și starea de sănătate.

3.6. Sportivii au obligația ca pe parcursul desfășurării competițiilor sportive organizate de Organizator, să folosească cască de protecție de tip motorsport si centură de siguranță omologata pentru grupele Semi-PRO și in plus îmbrăcăminte rezistentă la flacără la clasa PRO. Echipamentul de siguranță al sportivului trebuie să fie omologat de FRAS/ FIA sau să se afle în conformitate cu standardele aprobate de FRAS/ FIA.

3.7. În cazul în care, pe perioada competiției, starea autoturismului înscris și verificat conform articolului 2 din prezentul se modifică față̆ de cea prevăzută̆ pe fișa de înscriere, sportivul trebuie să se prezinte în vederea efectuării unei reevaluare și reîncadrări.

3.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin modificarea stării autoturismului se înțelege inclusiv, dar fără a se limita la tipul autoturismului, șoferul ce va conduce autoturismul, supraalimentarea, transmisia, etc.

3.9. Nerespectarea articolului 3.5 din prezentele Termeni și Condiții conduce la descalificarea sportivului din cadrul competiției sportive.

3.10. Este interzisă pătrunderea pe pista de concurs a concurenților sau autoturismelor care nu s-au prezentat la verificarea administrativă și tehnica și/sau care nu au primit drept de participare la concurs în urma acestor verificări.

3.11. Pe întreaga perioadă a desfășurării competiției sportive, sportivul declară că va respecta atât regulile specifice competiției cât și instrucțiunile oficialilor de cursă.

4. Răspunderi generale

4.1. Sportivii sunt responsabili pentru conformitatea tehnică a autoturismelor înscrise în competiția sportivă pe toată durata acesteia. Orice abatere va fi sancționată̆ cu excluderea din competiție de către Organizator.

4.2. În condițiile în care anumite repere sunt sigilate, marcate, sportivul poartă responsabilitatea asupra menținerii intacte a acestora până̆ la sfârșitul competiției. Lipsa marcajelor sau a sigiliilor duce la excluderea din competiție, dacă prin Regulament nu se prevede altfel.

4.3. Este, de asemenea, responsabilitatea sportivilor să observe dacă oricare piesă a automobilului care a fost manipulată în timpul verificării este reinstalată corect. Orice fraudă descoperită și în special cea în legătură cu semnele de identificare prezentate drept originale și neatinse, dar în fapt falsificate, va conduce la excluderea din competiție a pilotului automobilului respectiv. Totodată, se va înainta cazul Comisiei de Disciplină a FRAS cu propunerea de suspendare pentru un număr de etape viitoare din competițiile sportive de tip Drag Racing.

4.4. Sportivilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice și a drogurilor sau a oricăror substanțe psihoactive și/sau psihotrope pe întreaga durată a competițiilor sportive organizate de Organizator. Organizatorul va avea dreptul pe toată perioada competițiilor sportive să efectueze teste aleatorii în acest sens. Nerespectarea acestei norme este sancționabilă plata sumei de 2.000 de Lei și cu suspendarea licenței de pilot pentru anul competițional în curs.

4.5. Echipele tehnice, sportivii, au obligația ca la părăsirea locației evenimentului să predea organizatorului zona tehnică alocată, curată, fără urme de lichide, cauciuc, piese, ambalaje, etc. Gunoiul menajer va fi depozitat în saci/tomberoane amplasate în zonă.

4.6. Sportivilor/Echipelor tehnice/spectatorilor le este interzis "Lucrul cu foc deschis".

4.7. Pe timpul deplasării autovehiculelor participante la evenimentul sportiv (autoturisme, platforme, camioane, etc.) se vor respecta itinerarile stabilite de către Organizator și viteza de deplasare. Având în vedere faptul că traseele de deplasare nu sunt considerate drum public, orice incident de trafic va cădea în sarcina celui/celor implicați, Organizatorul fiind exonerat de orice problemă din acest punct de vedere.

4.8. Accesul spectatorilor va fi permis la eveniment cu autoturismele personale. Acestea vor putea fi parcate în spațiile special destinate, cu respectarea indicațiilor voluntarilor, astfel încât să nu se creeze blocaje și accesul autovehiculelor de intervenție să fie posibil în orice moment. Organizatorul nu răspunde pentru echipamentele sau obiectele lăsate nesupravegheate de către spectatori în autoturismele personale, parcate.

4.9. Este strict interzisă executarea de launch uri, drift uri, burnout uri cu orice tip de autoturism pe itinerariul de deplasare de către sportivi sau spectatori. Orice intenție va fi sancționată cu eliminarea imediată din zona de desfășurare a evenimentului.

4.10. La finalizarea competiției din prima zi de desfășurare, sportivii, echipele tehnice, spectatorii, vor părăsi zona de organizare. Accesul, camparea, staționarea în zona de organizare a evenimentului pe timpul nopții este strict interzis.

4.11. Organizatorul, oficialii evenimentului, angajații şi reprezentanții lor sunt absolviți de orice răspundere pentru daunele materiale produse pe perioada desfășurării competițiilor sportive, atât în parcul rece cât și pe pista.

4.12. Pentru orice derapaje, tamponări cât și pentru orice alte incidente / accidente, pe suprafața de cursă, în parcul rece sau pe itinerariul de acces, răspunderea este exclusiv a sportivilor participanți, având în vedere faptul că aceștia participă la competițiile sportive organizate de Organizator pe propria răspundere.

4.13. Coliziunile cu echipamentele pistei, în măsura în care nu a fost cauzată de probleme tehnice (inclusiv ale echipamentului de cronometrare), duce la descalificarea imediată şi la suportarea tuturor pagubelor cauzate Organizatorului.

4.14. Coliziunile cu echipamentele pistei, în special lămpile de balizaj aflate pe suprafața de cursă și/sau în parcul rece va cădea în sarcina celui care provoacă paguba fiind obligat să suporte contravaloarea înlocuirii acestora, către Organizator.

4.15. Organizatorul nu răspunde pentru echipamentele sau obiectele lăsate nesupravegheate de către sportivi în parcul rece.

4.16. Prin participarea la competițiile sportive organizate de Organizator, sportivul înțelege faptul că atât Regulamentul, cât și prezentele Termeni și Condiții vor guverna desfășurarea tuturor competițiilor sportive și, prin participarea la aceste evenimente sportivul este de acord să și se obligă să le respecte.

4.17. De asemenea, prin participarea la competițiile sportive organizate de Organizator, sportivul înțelege și este de acord cu faptul că Organizatorul nu oferă nici o garanție cu privire la siguranța participării la aceste competiții prin simpla respectare a Regulamentului și a prezentelor Termeni și Condiții. Acestea sunt concepute ca un ghid pentru desfășurarea competițiilor sportive și nu reprezintă în nici un mod o garanție împotriva daunelor materiale, rănirii sau decesului unui participant, spectator sau oficial.

4.18. Origanizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice eventuala trauma de tip material sau moral, toate acestea fiind exclusiv responsabilitatea participantului

4.19. Sportivii se obligă să inspecteze suprafața de cursă și pista de curse pentru a se informa cu privire la orice defecte, obstacole sau orice aspect care, în opinia lor, reprezintă un element de nesiguranță și trebuie să raporteze acest aspect Organizatorului, în scris, în cel mai scurt timp posibil. Orice sportiv înțelege și acceptă că prin participarea la competiție fără a raporta vreo neconformitate este considerat a fi inspectat pista și toate condițiile sunt satisfăcătoare și acceptabile pentru el.

4.20. De asemenea, prin participarea la competițiile sportive organizate de Organizator, sportivii declară că sunt conștienți de faptul că Drag Racing-ul implică riscuri și își asumă riscurile în deplină cunoștință de cauză.

5. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

5.1. ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RODRAG RACING prelucrează date cu caracter personal prin mijloace automatizate/manual, colectează, utilizează şi furnizează datele personale oferite de către participanți, numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate (vezi punctul 1 - Înscrierea sportivilor la competițiile tip Drag Racing), în conformitate cu prevederile "Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE".

5.2. Orice sportiv care dorește să concureze la competițiile sportive organizate de Organizator își dă consimţământul ca ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RODRAG RACING să prelucreze datele cu caracter personal, precum și să colecteze datele cu caracter personal pe durata participării la competiție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.3. Prin utilizarea datelor de identificare, a numelui său, a imaginii, a datelor medicale, înțelege și acceptă faptul că Organizatorul are dreptul de imagine asupra competițiilor sportive organizate și poate utiliza imaginile foto și video în care figurează atât sportivii, cât și autoturismele acestora, efectuate atât de propriul personal, cât și de către spectatori, în diverse materiale realizate înainte, în timpul și ulterior competițiilor sportive și renunță la orice drept pe care l-ar putea avea în acest sens.

5.4. Sportivii iau notă de faptul că Organizatorul, partenerii contractuali autorizați de aceasta, membrii presei, alți vizitatori și alți terți pot realiza înregistrări audio și de imagine ale competițiilor sportive.

5.5. Prin urmare, toți sportivii participanți la competițiile sportive, acordă Organizatorului permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care va realiza înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la înregistrările sportivilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu respectiva competiție sportivă.

5.6. Organizatorul și persoanele autorizate de acesta au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării competiției sportive), de a copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale sportivilor fără a fi necesar să îi plătească pentru aceasta.

5.7. Sportivii participanți la competițiile sportive iau notă în mod expres de faptul că Organizatorul poate înregistra evenimentul, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire respectivele competiții sportive, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace în mass media sau în spațiul virtual.

5.8. Sportivii participanți la competițiile sportive nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Organizatorului în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

5.9. Pe durata evenimentului este interzisă folosirea neautorizată a dronelor în vederea obținerii de imagini, filmări, etc. Orice solicitare de survol se va face doar cu aprobarea expresă a Organizatorului.

5.10. Spectatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul competițiilor sportive, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional.

5.11. Spectatorii nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice sportivii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți spectatori.

5.12. Organizatorul, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către spectatori.

5.13. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto/video până la sfârșitul competiției sportive și de a șterge respectivele înregistrări.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile competiției sau de a anula competiția în orice moment, fără notificare prealabilă.